Search

Peix i arròs des de 1980

 • ca
 • en
 • es

Avís legal i política de privacitat

Avís Legal

 1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA l’informa que és titular dels llocs web: www.elspescadors.com, d i acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA, notifica les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA amb NIF / CIF: A58294067. Registre Mercantil de BARCELONA. tom: 8105. Foli: 189. Full: B29133, i domicili social: PLAÇA PRIM, 1, Codi Postal: 08005. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: direccio@elspescadors.com

 1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o o so de la pàgina web www.elspescadors.com i tots els subdominis i d irectorios inclosos sota la m isma, així com els serveis o c ontinguts que a través d’ell es puguin obtenir i t ots els portals de domini propi sota titularitat de ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA, atorga la condició d’usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina eLS PESCADORS CAFE-BAR, SA, t otes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar la aplicación n de la corresponen t normativa d’obligat c umplimiento legal segons el cas.

Per això, si la s consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, r ogamos no faci ús del portal, i al fet que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació de l us terme s legals recollits en aquest text.

La pàgina web de ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no anirà n contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

Política de privacitat

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.elspescadors.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

 1. PUBLICITAT

El web: www.elspescadors.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. MODIFICACIONS

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 1. RESERVA DE COOKIES

ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 1. Protecció de dades PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de protecció de dades de caràcter personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA informa als usuaris de les seves websites de que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els fo rmularios a les seves pàgines, aquesta obligació continués fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públic s les dades personals dels visitants i clients al web sense el seu consentiment. E ls menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

A quests dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: PLAÇA PRIM, 1. Codi Postal: 08005. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. Correu electrònic: direccio@elspescadors.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el / els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit / acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comu icació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA.

As í mateix, ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 1. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

 1. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE i protecció de dades

www.elspescadors.com compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP Qualia , per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

 1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ELS PESCADORS CAFE-BAR, SA, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.